ANASAYFA
KURUMSAL
Y?NET?M KURULU
??T?GAL ALANI
?STAT?ST?KLER
?LET???M
EN
Haberler & Etkinlikler

?imento, Cam, Seramik ve Toprak ürünleri ?hracat??lar Birli?i Haberler & Etkinlikler

7. Seramik Sektörü Bulu?mas?

12.05.2020


7. SERAM?K SEKTÖR BULU?MASI: “COVID-19 SÜREC?NDE SERAM?K SEKTÖRÜNDE GEL??MELER VE BEKLENT?LER” TOPLANTISI GERÇEKLE?T?

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri ?hracatç?lar? Birli?i taraf?ndan her y?l iki defa üyelerin kat?l?m?yla gerçekle?tirilen “Seramik Sektör Bulu?malar?n?n” bu seneki ilk toplant?s? 12 May?s 2020 tarihinde düzenlenmi?tir.

Küresel çapta ya?anan Covid-19 salg?n? sebebiyle bu sene ilk defa online olarak düzenlenen toplant?ya  sektörden firma ve kurum temsilcilerinden olu?an yakla??k 170 ki?iyle rekor bir kat?l?m olmu?tur.

Aç?l?? konu?mas?n? T?M Ba?kan? ?smail Gülle’nin yapt??? toplant?, Yönetim Kurulu Ba?kan? Erdem Çenesiz’in Türkiye’nin sektör ihracat? ve dünya verileri ile birlikte Türkiye’nin Covid-19 sürecindeki avantajlar?n? içeren sunumu ile devam etmi?tir.

Birli?imiz Ekonomi Dan??man? Can Fuat Gürlesel taraf?ndan, Covid-19 salg?n?n?n in?aat ve seramik sektörlerine etkileri ve beklentiler üzerine detayl? analizlerin oldu?u veriler payla??lm??t?r.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Ba?kan? Hakan Gülda? ve Genel Koordinatörü Vahap Munyar’?n yorumlar? ve de?erlendirmelerinin ard?ndan görü? al??veri?inde bulunulmu?tur. Kat?l?mc?lar taraf?ndan yöneltilen sorular cevaplanm??, Türkiye’de ve Dünya’da beklenen geli?melere ili?kin de?erlendirmeler isti?are edilmi?tir.

??birli?ine ve beraberli?e her dönemden çok daha fazla ihtiyaç duyulan bu süreçte, seramik sektörünün tüm payda?lar?n?n yo?un kat?l?m? ile gerçekle?en “Seramik Sektör Bulu?malar?”na önümüzdeki dönemde de sektördeki geli?meleri izlemek üzere devam edilecektir.

 

12/05/2020 tarihinde online olarak gerçekle?tirilen 7.Seramik Sektör Bulu?mas?’nda, Yönetim Kurulu Ba?kan? Erdem Çenesiz taraf?ndan yap?lan sunuma ula?abilirsiniz: www.oaibftp.com/arge2/12mayis-sektor-sunumu.pptx

 

Birli?imiz ekonomi dan??man? Can Fuat Gürlesel taraf?ndan yap?lan sunuma ula?abilirsiniz: www.oaibftp.com/arge2/12mayis-sektor-sunumu2.pdf

 

 

/icerik/ca54ee7b-4a5f-482c-96e9-5c8f882da07fEkran G?rüntüsü (46).png

/icerik/297207b7-d438-45dd-81e0-f8c747dbc5a6Ekran G?rüntüsü (39).png

/icerik/125e991f-0164-4c9d-9505-d8db938f0c4eIMG_4500.JPG

 

/icerik/21cd44a0-d538-4905-a935-da4648f97b30Ekran G?rüntüsü (33).png

  • /icerik/460b6638-5dd2-4af6-b43e-2dff28440a4dEkran G?rüntüsü (52).png

/icerik/be8afd05-55d0-4245-bbc5-6efe6a16e7dcEkran G?rüntüsü (61).png

/icerik/685d9b96-ed39-4b55-a318-ebb5650ade2eIMG_4506.JPG

 

手机赢钱棋牌