ANASAYFA
KURUMSAL
Y?NET?M KURULU
??T?GAL ALANI
?STAT?ST?KLER
?LET???M
EN
Haberler & Etkinlikler

?imento, Cam, Seramik ve Toprak ürünleri ?hracat??lar Birli?i Haberler & Etkinlikler

2020 Y?l?n?n ?lk Çimento Sektör Toplant?s? Gerçekle?ti

23.06.2020


Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri ?hracatç?lar? Birli?i taraf?ndan düzenlenen Çimento Sektör Toplant?lar?n?n 2020 y?l?n?n ilk toplant?s? 22 Haziran 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekle?mi?tir. Toplant?ya yakla??k 60 firma temsilcisi, sektörün önde gelen sivil toplum kuru?lar? TÇMB ve ÇE?S i?tirak etmi?tir.

Çimento Sektör Toplant?s?, Ticaret Bakan Yard?mc?s? Sn. R?za Tuna Turagay’?n aç?l?? ve de?erlendirme konu?mas?yla ba?lam??t?r ve Bakan Yard?mc?s? Sn. Turagay taraf?ndan Türkiye ekonomisinin genel görünümü ve küresel ticaretteki geli?meler hakk?nda bilgi verilmi?tir. Toplant?n?n moderatörlü?ünü Birli?imiz Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Feyyaz Ünal gerçekle?tirmi?tir. Say?n Ünal taraf?ndan “Çimento Sektörü ?hracat?na Bak??’’ sunumu ile “Türkiye’nin Küresel Çimento Endüstrisindeki Rolü” sunumu yap?larak sektörün mevcut durumu ve önümüzdeki dönemdeki beklentiler aktar?lm??t?r. Birli?imizin ekonomi dan??man? Dr. Can Fuat Gürlesel taraf?ndan ise  “Ekonomik Geli?meler ve Beklentiler’’ üzerine bilgiler kat?l?mc?larla payla??lm??t?r. Toplant? sonunda kat?l?mc?lar?n d?? ticarette ya?anan geli?melere ili?kin sorular? cevapland?r?lm?? ve görü? al??veri?inde bulunulmu?tur.

手机赢钱棋牌