ANASAYFA
KURUMSAL
Y?NET?M KURULU
??T?GAL ALANI
?STAT?ST?KLER
?LET???M
EN
Haberler & Etkinlikler

?imento, Cam, Seramik ve Toprak ürünleri ?hracat??lar Birli?i Haberler & Etkinlikler

?lk Cam Sektör Toplant?s? Yüksek Kat?l?mla Gerçekle?ti

29.07.2020


Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri ?hracatç?lar? Birli?i bünyesinde düzenlenen Cam Sektör Toplant?s?, 23 Temmuz 2020 tarihinde online gerçekle?mi?tir. Toplant?ya cam ihracatç?s? firma temsilcilerinden olu?an 145 ki?inin üzerinde yo?un bir kat?l?m olmu?tur. ?hracattaki iddias?n? art?rarak devam ettirece?ini vurgulayan cam sektörü, bugüne kadar oldu?u gibi gelecekte de ihracatta sa?lad??? yerli katma de?er oran? ile ülke ekonomisine çok önemli katk? sa?lamaya devam edecektir.

Cam Sektör Toplant?s?, Birli?imiz Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Tansu Kumru’nun aç?l?? konu?mas?yla ba?lam??t?r, ard?ndan aç?l?? konu?malar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Erdem Çenesiz ve T?M Ba?kan? ?smail Gülle’nin konu?malar? ile devam etmi?tir. Aç?l?? konu?malar?n?n ard?ndan Tansu Kumru taraf?ndan bir sunum yap?larak Türkiye ve Dünya cam sektörü ihracat? ve ithalat? hakk?nda bilgiler ve ihracat? art?rmak üzere TurkishGlass taraf?ndan yürütülen faaliyetler aktar?lm??t?r. Birli?imizin ekonomi dan??man? Dr. Can Fuat Gürlesel taraf?ndan ise “Yeni Normal Dönemde Ekonomide Geli?meler ve Beklentiler” sunumu payla??lm??t?r. Ticaret Bakanl??? ?thalat Genel Müdürlü?ü’nden kat?l?m sa?layan uzman personel ise cam sektörü ithalat?nda haks?z rekabeti önlemek için al?nan önlemler hakk?nda bilgi vermi?tir.

Yurt d??? lojistik merkezlerinin kurulmas?, ithalat?n ve enerji maliyetlerinin azalt?lmas? gibi Türk cam sektörünün rekabet düzeyini art?racak önlemlerin gündeme geldi?i toplant? sonunda kat?l?mc?lar?n sorular? cevapland?r?lm??t?r.

Toplant?da yap?lan sunumlar? a?a??dan indirebilirsiniz.

Ekli Dosyalar

camsektor-sunumlar.rar

手机赢钱棋牌