ANASAYFA
KURUMSAL
Y?NET?M KURULU
??T?GAL ALANI
?STAT?ST?KLER
?LET???M
EN

Hakk?m?zda

Orta Anadolu ?hracatç? Birlikleri Genel Sekreterli?i 1989 y?l?nda “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri ?hracatç?lar? Birli?i”nin kurulu?uyla faaliyete geçmi?tir. 2.100’ün üzerinde üyesi bulunan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri ?hracatç?lar? Birli?i Türkiye genelinde söz konusu sektörlerde tek ve koordinatör birliktir.

Avrupa k?tas?ndan Amerika k?tas?na, Orta Do?u Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geni? yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekle?tiren ülkemiz Çimento, Cam, Seramik Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörleri, Türkiye’nin toplam ihracat?ndan yakla??k %2 pay almaktad?r. 2019 y?l?nda sektörün ihracat? 2018 y?l?na göre %16 art?? göstererek 3,6 milyar $ kaydedilmi?tir. En fazla ihracat yap?lan ülkeler ise tüm sektörler itibar?yla bak?ld???nda ABD, ?srail, Almanya, ?ngiltere, ?talya ve Fransa olmu?tur. Seramik sektörünün 2019 y?l? ihracat? 1,2 milyar $, çimento sektörünün 877 milyon $, cam sektörünün Türkiye genel ihracat? ise 896 milyon $ olarak gerçekle?mi?tir.

Birli?in 11 ki?iden olu?an Yönetim Kurulu koordinasyonunda, sektörün önünü açacak ve sorunlar?na çözüm arayacak çal??malarda ve sektörü yak?ndan ilgilendiren konularda giri?imlerde bulunulmakta ve böylelikle uluslararas? pazarlarda sektörün rekabet edebilirli?ine katk? sa?lanmaktad?r.

手机赢钱棋牌